Pengembangan e-SMK dan Socio-Technical eLearning Acceptance Model (STeAM)

Judul di atas lengkapnya adalah “Pengembangan E-learning e-SMK dan Model Penerimaan E-learning ‘STeAM’ Menggunakan Pendekatan Socio-technical” bertujuan untuk mengembangkan e-learning e-SMK sebagai komplemen pembelajaran kelas dan mengembangkan model penerimaan teknologi e-learning menggunakan pendekatan socio-technical. Pengembangan e-SMK mengunakan pendekatan socio-technical memandang e-learning sebagai sistem sosial dan teknologi atau socio-technical, bertujuan untuk memberdayakan guru dalam pengembangan e-learning […]